erb

Obec
Lhotka

   mr ico Mobilní Rozhlas
Zobrazit v prohlížeči
 
title image

Informace z obce Lhotka

 

Pro zlepšováním informovanosti občanů zavádíme v naší obci novou službu - Mobilní Rozhlas.

Doporučte svým známým, aby se zaregistrovali do mobilního rozhlasu a dostávali tak aktuální informace do e-mailu.

 Nově vás budeme informovat o aktuálním dění pomocí různých cílených komunikačních kanálů a to SMS zprávou, hlasovou zprávou, e-mailem nebo zprávou do aplikace. Tato služba je pro občany zcela zdarma a využít ji může každý, kdo se zaregistruje do systému a dobrovolně poskytne kontaktní údaje pro zasílání zpráv. Vše je samozřejmě v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů GDPR. Registraci zdarma můžete provést buď přes webovou stránku obec-lhotka.mobilnirozhlas.cz, nebo vyplněním registračního letáku a jeho předáním na obecním úřadě. Touto formou bychom vám chtěli přinést co nejaktuálnější informace jako jsou krizové situace, upozornění na výpadky elektrické energie či odstávky vody, změny úředních hodin, upozornění na splatnost poplatků, informace o odpadovém hospodářství, nových vyhláškách, informace lékařů, pozvánky na veřejné zasedání zastupitelstva, pozvánky na kulturní, společenské a sportovní akce a mnoho dalších informací. Věřím, že tento způsob komunikace, kdy vám budou informace reálně doručené ať jste právě kdekoliv, na rozdíl od informací jen zveřejněných, zjednoduší a zpříjemní život v naší obci.

Stáhněte si mobilní aplikaci Zlepšeme Česko nebo se zaregistrujte na www.obec-lhotka.mobilnirozhlas.cz a společně pojďme zlepšit Lhotku  :-)
 

 

Oprava hlavního kříže na místním hřbitově

 

V tomto týdnu byla dokončená oprava hlavního kříže na místním hřbitově. Z důvodu havarijního stavu byla kompletně zhotovená nová spodní žulová část kříže na kterou byla následně osazená repasovaná mramorová horní část. Mramorová část byla po demontáži kompletně obroušená, vyspravené poškozené místa, opravené a pozlacené písmo a tělo Ježíše Krista. Věříme, že kříž po této opravě bude bez nutného zásahu sloužit svému účelu po dlouhá desetiletí

 

Informace z obecního úřadu

Čipování psů

Od 1. ledna 2020 je povinností každého chovatele psa zajistit, aby byl označen mikročipem. Podle novely veterinárního zákona nebude pes bez očipování v roce 2020 naočkován proti vzteklině. Upozorňujeme, že toto očkování je povinné.

Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině (tedy nejpozději v půl roce věku). Číslo mikročípu je nutné nechat zapsat do očkovacího průkazu.

Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011.

 

 

 

Odpadové hospodářství obce Lhotka

Biologický rozložitelný odpad rostlinného původu, velkoobjemový, elektroodpad, použitý jedlý olej z domácností a kartonový papír můžete odevzdat na sběrném místě u bývalého kravína, které je otevřeno do konce listopadu vždy v sobotu od 10,00 hod do 12,00 hod.

Větve z ořezu stromů a keřů pro štěpkování je možno ukládat kdykoliv na označené místo mimo ohrazený prostor. Ukládejte větve bez hlíny a kořenů.
Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu je tvořen rozložitelnou hmotou. Velká část bioodpadu vzniká nejčastěji z údržby zahrad na jaře a na podzim. Do bioodpadu patří tráva, plevel, zbytky ovoce a zeleniny, listí, zbytky rostlin, dřevní štěpka, piliny, spadané ovoce apod.

Do tohoto odpadu nepatři gastroodpad (zbytky jídel), uhynulá zvířata apod.

Zpětný oděr použitých jedlých olejů z domácností

Použitý jedlý olej můžete odevzdat do nádob umístěných na sběrných místech tříděného odpadů. Použitý olej sbírejte do plastové nádoby (PET) a až bude plná, odevzdejte ji pevně uzavřenou do připravených nádob. Upozorňujeme, že tyto nádoby slouží ke zpětnému odběru pouze jedlých použitých olejů!!!

Více informací zde

 

Veřejné osvětlení

Žádáme občany, aby nahlásili případné poruchy na veřejném osvětlení do 11. 10. 2019 na tel. číslo 605 288 771, abychom mohli oslovit Technické služby F-M pro provedení oprav. Při hlášení poruchy uveďte č.p. rodinného domu u kterého se svítidlo nachází. Předem děkujeme za spolupráci.

Obecní rozhlas

Žádáme občany, aby nahlásili případné poruchy na obecním rozhlase do 11. 10. 2019 na tel. číslo 605 288 771, abychom mohli oslovit servisní firmu na provedení opravy. Při hlášení poruchy uveďte č.p. rodinného domu u kterého se rozhlas nachází. Předem děkujeme za spolupráci.

Upozornění na porušování obecně závazné vyhlášky

Vzhledem k stížnostem na používání sekaček o nedělích, upozorňujeme, že zastupitelstvo obce vydalo v loňském roce obecně závaznou vyhlášku O regulaci hlučných činností v obci, podle které je každý povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu po celý den veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk. Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou lze postihovat jako přestupek. Proto vás žádáme, dodržujte tuto vyhlášku a dopřejte klidu o nedělích a svátcích svým sousedům i návštěvníků obce.

Obecně závazná vyhláška obce Lhotka č. 1/2018

Třetí letní tábor ve Lhotce pod Ondřejníkem

 

Poslední týden v srpnu byla mateřská škola ve Lhotce plná dětí. Konal se již třetí ročník příměstského tábora ve Lhotce. Letos se tábora zúčastnilo rekordních 27 dětí ze Lhotky, Kozlovic a okolí.  Své zázemí měl tábor opět v areálu mateřské školy, kde rodiče už od půl sedmé ráno mohli přivést své ratolesti. Letošní téma „Vzhůru na palubu“ nadchlo malé i velké. Nejmladší účastník měl čtyři
a nejstarší dvanáct let. Každé ráno jsme zahájili rozcvičkou a poté už se děti těšily na vzkaz z lahve, který nám napověděl, co nás daný den čeká. Všechny děti složily během prvního dne náročné námořnické zkoušky a poté byly pasovány na námořníky. A mohli jsme vyplout! Na moři nás čekaly různé nástrahy, které malí námořníci formou her a úkolů celý týden překonávali. Setkali jsme se také s piráty, které děti obraly o jejich nepoctivě získané pirátské zlaťáky. Za zlaťáky si každý mohl nakoupit, co mu padlo do oka na pátečním námořnickém trhu. Asi nejsilnější zážitek pro všechny byl boj s mořskou příšerou. Ta děti o zlaťáky na malou chvíli připravila, ale po velmi statečném boji se dětem podařilo získat zlaťáky zpět. Potlačili jsme strach a společně příšeru dokonce zneškodnili. Počasí nám letos přálo a tak jsme si vyšli na celodenní výlet do Kozlovic, kde jsme ochutnali Honzovu zmrzlinu. Chtěla bych poděkovat restauraci U Fandy za výborné obědy a řízky na celodenní výlet. Velké poděkování patří také OÚ Lhotka, který nám pomohl s organizací tábora a umožnil využití prostorů v areálu MŠ. Děkujeme a na čtvrtém lhoteckém táboře se opět na Vás těšíme. Vedoucí tábora

Po prázdninách opět v Mateřské škole

 

Po prázdninové odmlce se opět otevřely dveře mateřské školy ve Lhotce. Na místa nyní už prvňáčků přišlo šest nových dětí, které se vcelku bez obtíží seznamují s pravidly soužití věkově smíšené skupiny dětí naší jednotřídní mateřské školy.  Nadšeně, ale i opatrněji pozorují konání svých starších kamarádů a postupně sbírají zkušenosti, k odvaze dokázat vše jako oni. Občas se objeví i slzička stesku po mamince, ale často střídající se prožitkové činnosti dají dětem možnost odpoutat se od prožitků minulých a prožívat šťastnou přítomnost. Prožitky, jichž jsou děti v Mateřské škole účastny, vycházejí ze Školního vzdělávacího programu Okolo Lhotky cestička a pro toto období zvoleného tématu Lhotecká dědina sklízí ovoce, zeleninu a polní plodiny. Téma Jablíčko - symbol ovoce nám nabídlo nevyčerpatelnou škálu možností rozvoje dětského poznání. Děti během vycházek pozorovaly stromy v zahradách, zjistily, že mají kmen, větve, listy a v hlíně ukryty kořeny, seznámily se s novými slovy jako slupka, dužnina, jádřinec, koruna stromu a kompost. Už také ví, že stromy nesou ovoce, jsou pojmenovány podle jednotlivých druhů ovoce a v řadách rostou v sadu u Kopčáků. Ovoce-jablíčka se dají sbírat, můžeme je namalovat, vymodelovat, spočítat i zpívat o nich Měla babka čtyři jabka, Byla jedna babka, prodávala jabka, Pod naším okýnkem, Ukaž se mi jablíčko.       Přesvědčily se, že pádem z jabloně poškozenými jablíčky mohou krmit krávy a ovečky. Poznaly, že lze jablíčko vyleštit a že rozkrojené skrývá hvězdičku a navíc kouzlo vůně a chuti. Dnes svým příborovým nožem krájely čtvrtky jablíček na plátky, posypaly skořicí a kladly na rozválené listové těsto. S mou pomocí vytvořily závin, který byl odpoledním zákuskem. A protože jablíček nakrájely více, daly je do kompotu. Je dobře, že témat, které okolo Lhotky živá i neživá příroda nabízí je nespočet a těší nás, že je spolu s dětmi při plnění vzdělávacího programu můžeme prožívat.  Miroslava Laníková

Lhotecký krmáš - pozvánky

Zaposlouchejte se do úžasné hudby

Ukázka z koncertu naší spoluobčanky Liselotte Rokyta na festivalu Božská flétna 2019

 

Stáhněte si aplikaci Mobilní Rozhlas / Zlepšeme Česko

Nová aplikace Mobilního Rozhlasu, která informuje, pomáhá a zachraňuje životy.